Nivell Educatiu de la Població de Barcelona

% de població sense els estudis mínims obligatoris per barris →

Distribució de la població +16 segons el seu nivell educatiu màxim

Fes clic en un barri al mapa per obtenir informació més detallada

Percentatges de població +16 segons estudis superats


96%

Estudis primaris


80%

ESO


58%

Batxillerat / CFGM


33%

Estudis Universitaris /CFGS


Evolució del % de persones +16 segons nivell d'estudis

[]

Relació entre els nivells educatius i la renda per barri

Els gràfics mostren els barris segons l'índex de renda familiar disponible* i la quantitat de persones amb estudis màxims per categories (Dades del 2017). Fes clic sobre la llegenda per filtrar per districtes o fes zoom ↓.

Els veïns dels barris amb la renda més baixa tenen 10 vegades menys probabilitats d'obtenir títol universitari o de CFGS que els dels barris amb rendes més altes


*Índex renda familiar disponible: renda de la que disposen les famílies després de retirar els diners dedicats a impostos. Els valors indiquen la posició relativa de cada barri en relació amb la mitja de Barcelona, fixada en un valor igual a 100.

Diferències entre sexes per nivell educatiu

Diferència entre el nombre de dones i homes amb estudis màxims per categoria. El color lila indica majoria de dones i el color verd indica majoria d'homes.

Estudis Universitaris / CFGS

Batxillerat / CFGM

ESO

A Barcelona, hi ha 48107 dones més que homes amb estudis universitaris o CFGS

Totes les dades utilitzades en aquesta visualització han estat obtingudes del portal OpenDataBcn:

Autors:

Marina Rosell
Data Science UPCLinkedin: Marina Rosell
Raúl Higueras
Data Science UPCLinkedin: raul-higueras
Twitter: @raul_higueras7